Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

 

 ATM – skriftserie

I ATM-prosjektets egen skriftserie finner du hovedfags- og masteroppgaver, avhandlinger og lignende som er produsert i tilknytning til ATM-prosjektet og POLIS. Serien vil utvides etter hvert som nye publikasjoner foreligger. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av publikasjonene i serien også er tilgjengelige andre steder.

For en oversikt over andre relevante publikasjoner knyttet til POLIS, se her

 

1-2008: Rune Hallingstad: Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest- Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF. April 2008. Les mer

2 - 2008: Sturla Herfindal: Veien frem til sykehusreformen – En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. April 2008. Les mer

3 - 2008: Lars Bjarne Klungseth: Accessibility, Transparency and Public Choice - A study of the free choice policy within the Norwegian specialized health care system. April 2008. Les mer

4- 2008: Torgeir Sveri: Strukturer og reformer. En kvalitativ analyse av reformen ”enhetlig ledelse” sett i lys av sykehusets      arbeidsorganisering. April 2008. Les mer

5- 2008: Anne – Mia Myhre: Omstilling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen. April 2008. Les mer

6- 2008: Hege Johnson: Media - vaktbikkje og pragmatisk publikumsfrier? April 2008. Les mer

7- 2008: Kari Kjos Grendahl: Ledelse i en endringsprosess. - En studie av toppledere i fire lokale helseforetak. April 2008. Les mer

8 - 2008: Øyvind Jørgensen: Etableringen av fritt sykehusvalg. April 2008. Les mer

9 - 2008: Odd Rune Hegrenes: Fra forvaltning til ledelse. En studie av topplederrekruttering i helseforetak. April 2008. Les mer

10 - 2008: Siri Torvestad Nerheim: Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak. April 2008. Les mer

11- 2008: Therese Svendsen: Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak. April 2008. Les mer

12 - 2008: Rune Nesdal Jonassen:   Foretaksreform, ledelse og intern informasjonsflyt i helseforetakene. April 2008. Les mer

13 --2008: Anbjørn Holme: Det kommuniserende hospital. - En studie av informasjonsvirksomheten ved tre lokale helseforetak på Vestlandet. April 2008. Les mer

14 - 2008: Anne- Grethe Naustdal: Sjukepleieleiaren sitt arbeid med kompetanseheving i sjukehus : sett i lys av erfaringar med sjukehusreforma. April 2008. Les mer

15 - 2008: Britt V. Danielsen: Leadership and management in nursing. Nurse managers' experiences of leadership and management following the introduction of unitary management in Norwegian public hospitals. April 2008. Les mer

16 - 2008:Gunn Synnøve Dahl Reisæter: Koordinering - Et grenseflateproblem? En studie av koordinering og samarbeid i psykisk helsevern. April 2008. Les mer

17 - 2008: Anita Vikingstad: Foretaksreformen - Katalysator, destabilisator og diktator. En studie av strukturendringer i et lokalt foretak før og etter foretaksreformen. April 2008. Les mer

18 - 2008: Elisabeth Frisvoll: Avdelingsledelse i norske sykehus i en reformtid - En utvikling henimot profesjonell ledelse? April 2008. Les mer

19 - 2008: Monika Alvestad Reime: Styring og identitet. Om identitetsreguleringsprosesser i psykisk helsevern. April 2008. Les mer

20 - 2008: Robert Lohne: Ledelse, kommunikasjon og varsling i helseforetak. April 2008. Les mer

21 - 2008: Laila Nordstrand Berg: Tilpasninger og erfaringer i lederrolla i sykehus. April 2008. Les mer

22 - 2008: Kari Ilebekk: Helsesekretærer i klinisk virksomhet. Sørlandet sykehus HF. Hvilke faktorer påvirker denne rollen? I hvilken retning endres rollen? April 2008. Les mer

23 - 2008: Borgny Botnen Aakre: Sannhetsministerium eller kunnskapsmegler?- En studie av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. April 2008. Les mer

24 - 2008: Margrete Langeland: Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? En studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 – 2005. April 2008. Les mer

25 - 2008: Lene Susann Pilskog: Hva skulle læres? En casestudie av Nasjonalt lederutviklingsprogram for helseforetakene. April 2008. Les mer

26 -2008: Dag Olaf Torjesen: Foretak, management og medikrati. En sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i den norske spesialistehlsetjenesten. April 2008. Les mer

27 - 2008: Kristian Mjåland: Logikker, aktører og myndighetsstrukturer. En institusjonell analyse av rusfeltet etter rusreformen. Juni 2008. Les mer

28 - 2008: Tone Jeanette Berntsen: Å være eller å framstå - en studie av omdømmebygging i Helse Bergen. Juni 2008. Les mer

  

POLIS
Politikk, Organisasjon og Ledelse i
Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner           

 

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem